De AVG en privacy bij Alert

- Alert Group

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dan geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Bij Alert zijn we klaar voor deze nieuwe wetgeving. Lees hier over de betekenis van privacy bij Alert en waarom wij klaar zijn voor de AVG.  

Privacy bij Alert: uw gegevens zijn vertrouwelijk 

Voorop gesteld: wij behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk.  Privacy is voor ons een principe dat we respecteren. De AVG is er in hoofdlijnen om twee redenen: om inbreuk te kunnen maken op uw grondrecht van privacy (zonder inbreuk te maken zou het namelijk volstrekt onmogelijk worden om überhaupt nog te kunnen (samen)werken en communiceren) en om grove inbreuk op dit grondrecht aan te pakken. 

Als werkgever en leverancier heeft Alert privacygevoelige informatie van medewerkers en klanten tot haar beschikking. Deze informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor de mensen die er bij moeten kunnen (need-to-know principe). Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Het verstrekken van gegevens aan een derde partij proberen we zoveel mogelijk te voorkomen, tenzij dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te kunnen voeren, als we dit wettelijk verplicht zijn of als er ondubbelzinnig toestemming voor is gegeven. We verstrekken de gegevens niet om hier een commercieel slaatje uit te kunnen slaan of om iemand lastig te laten vallen door een reclamebureau.

Functionarissen Gegevensbescherming

Recentelijk zijn twee medewerkers aangesteld binnen Alert als Functionaris Gegevensbescherming. Zij zullen zich actief in gaan zetten voor het creëren van privacy-bewustzijn binnen de organisatie, zien toe op de naleving van de privacywetgeving, waaronder het melden van datalekken, en zijn actief betrokken bij de bepaling van de wijze waarop omgegaan wordt met privacygevoelige gegevens. Zij zijn te bereiken via ons contactformulier op onze website.

De privacyverklaring

Op onze website is een privacyverklaring geplaatst, in deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe Alert omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Er wordt uitleg gegeven op welke wijze de  verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Uw verwerkersovereenkomst

De kans is aanwezig dat u via een van onze dienstverleningen persoonsgegevens van anderen verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan naam van een contactpersoon en telefoonnummer dat gebeld moet worden bij een calamiteit. Als u deze persoonsgegevens doorgeeft aan de Alert Group dan schrijft de AVG voor dat u een verwerkersovereenkomst met Alert moet sluiten. Daar helpen wij u graag bij.

Alert hecht veel waarde aan veiligheid en privacy. Daarom hebben wij proactief een verwerkersovereenkomst gemaakt die naadloos aansluit op onze dienstverlening. Hierin spreken we af, hoe Alert in opdracht van u persoonsgegevens verwerkt. Deze overeenkomst is hier te vinden. Heeft u als verantwoordelijke zelf een overeenkomst opgesteld dan kunt u deze uiteraard ook aan ons aanbieden.

Dat is privacy bij Alert. 
 
Heeft u hier nog vragen over? Neem gerust contact met ons op!