Uitgangspunten van ons integriteitsbeleid

Al sinds 1998 zijn er algemene richtlijnen geformuleerd met betrekking tot integriteit en professionaliteit. Wij vinden integriteit in de eerste plaats een kwestie van mentaliteit en bewustzijn. Het moet met andere woorden 'tussen de oren' zitten.

Gedragscode voor directie, managers, team-, dienstleiders en een gedragscode voor medewerkers

Integer gedrag wordt van iedereen gevraagd: van directeur tot stagiaire. Onze visie op integriteit hebben wij voor iedereen concreet gemaakt door het opstellen van onze kernwaarde, deze kernwaarde zijn opgenomen in het Alert handboek. Het Alert handboek is voor iedereen beschikbaar en wordt bij binnenkomst in ons bedrijf onderwezen. Met het vastleggen van regels en het vaststellen van de kernwaardes alleen zijn wij er niet. Wij vinden het belangrijk dat de klanten die wij dienen en de partners, organisaties en instellingen waarmee wij samenwerken ook op de hoogte zijn van de kernwaarden die de Alert Group hoog houdt.

Reageren op niet-integere zaken

Wij vinden het belangrijk dat de klanten die wij dienen en de partners, organisaties en instellingen waarmee wij samenwerken ook op de hoogte zijn van de kernwaarden. Dit betekent dat we het Alert handboek naar buiten brengen en er voor zorgen dat er onderhoud wordt gepleegd op de beleving hiervan. Iedere medewerker binnen het bedrijf weet de weg te vinden naar zijn collega om zijn probleem of afweging aan voor te kunnen leggen. Een gesprek geeft altijd een oplossing, het probleem wordt door de meerdere overgenomen of een advies ter afwikkeling wordt gegeven.

Wanneer de medewerker niet wil dat zijn vaststelling of vraag direct bij de directie komt, is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar deze kanl een advies geven of de zaak overneemt. Deze zal dan een afweging maken tussen bedrijfsbelang en belang van het individu. Belangrijk is dat de melder altijd een ingang weet te vinden om het probleem aan de orde te stellen. Het klokkenluidersprotocol gaat hier dieper op in.

De leidinggevende draagt het integriteitsbeleid uit

Het bedrijf, maakt altijd onomwonden duidelijk hoe het standpunt inzake integriteitsvraagstukken is.

Dit gebeurd op diverse manieren:

  • Bij knelpunten zal het genomen besluit worden gepubliceerd op het intranet. Soms hypothetisch, soms met fictieve namen en soms met naam en toenaam. Belangrijk is dat de strekking van het verhaal duidelijk is en standpunt klip en klaar wordt geventileerd.
  • Tijdens de introductie van nieuwe personeelsleden wordt een zogenaamde introductiecursus verzorgd. Hierin worden de kernwaarde en het Alert handboek uitdrukkelijk behandeld en wordt ook weer het standpunt van de directie duidelijk gemaakt. De kernwaarden worden meegegeven aan het nieuwe personeelslid.
  • Iedere medewerker wordt structureel één maal per jaar bijgeschoold.

Deze opfriscursus duurt een dagdeel.

Ook hier wordt altijd weer door middel van één of meer casussen aandacht besteed aan het belang van en het standpunt in integriteitszaken. Door rapportage te maken van ieder op zichzelf staand verhaal ontstaat er ook een overzicht van de verschillende voorvallen en integriteitsproblemen die zich in de organisatie voordoen.

Ge√Įnteresseerd in onze veiligheidsoplossingen of heeft u een uitdagend vraagstuk waar u advies op wilt?